De Privacy Consultant
Meesters in het privacyrecht

Privacyverklaring

De Privacy Consultant (hierna 'DPC') verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna 'AVG'). Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2019.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

 • basisgegevens zoals uw naam of het bedrijf waar u werkt;
 • contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens zoals uw IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die wij van of over uw krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder beschreven doelen.

Hoe krijgen wij deze persoonsgegevens?

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens van u zelf, zoals bij het aangaan van een overeenkomst of als deze website bezoekt.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om u de beste dienstverlening te kunnen bieden. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

juridische dienstverlening
Persoonsgegevens die nodig zijn voor de inventarisatie, het adviestraject, de implementatie en het monitoren van de opdracht en de facturatie hiervan. Daarnaast worden uw contactgegevens gebruikt om de door u gegenereerde checklisten naar u te versturen.

Wettelijke verplichting
Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte.

Marketingdoeleinden
Voor het onderhouden van onze klantenkring en om deze uit te kunnen breiden kunnen wij u benaderen voor relevante informatie, publicaties en andersoortige of uitnodigingen.

Gebruik van onze website
Voor het beste gebruik van onze website verzamelen wij een aantal gegevens. Deze worden verder besproken onder het kopje "Cookies".

Op welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens?

De verwerkingen die in deze verklaring zijn benoemd worden gedaan op grond van de volgende grondslagen:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • vanwege een wettige verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een eigen gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens met derden delen. Dit kan onder meer in de volgende gevallen:

 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • voor het inschakelen van externe toeleveranciers die ons ondersteuning in onze dienstverlening;
 • derde partijen die ons ondersteuning voor bijvoorbeeld de hosting van onze website.

In het geval een derde wordt aangemerkt als verwerker onder de AVG, dan zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst sluiten. In het geval derde partijen of externe leveranciers uw persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, dan houden wij deze termijnen aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Welke rechten heeft u?

Voor het inzien, wijzigen, verwijderen of beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen via info@deprivacyconsultant.nl. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij plaatsen alleen cookies die wij zelf beheren en deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij bewaren deze gegevens zolang ze voor ons relevant zijn.

Contact

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@deprivacyconsultant.nl. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de wijzigingen. In het geval wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, zullen wij u hier actief over informeren.